KOMUNALAC d.o.o.
SLAVONSKI BROD
STJEPANA pl. HORVATA 38

OIB: 61888142985 

 

OBRAZLOŽENJE

Poziva na dostavu ponuda

Nabava ljetne zaštitne opreme za 2019. god. 

  

U Slavonskom Brodu, ožujak 2019. godine

 

 

Daje se dodatno obrazloženje točke 4.1. Poziva na dostavu ponuda, koji u pozivu za dostavu ponuda glasi:

4.1. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva, ako su tražena:

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Odabrani ponuditelj će naručitelju istodobno s sklapanjem ugovora predati jamstvo za uredno izvršenje ugovora u obliku ispunjenje i potvrđene bjanko zadužnice, na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora s uključenim PDV-om. Kao jamstvo iz ove točke ponuditelj može položiti novčani polog u traženom iznosu od 10% vrijednosti ugovora na poslovni račun naručitelja, sukladno uputama koje će naknadno biti dane odabranom ponuditelju.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:

  • u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Ugovaratelja zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete,

radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Ugovaratelja u ispunjenju svojih obveza koje čine predmet Ugovora, i to u visini ugovorne kazne,

  • u slučaju povrede Ugovora od strane Ugovaratelja koja može dovesti do raskida Ugovora, kao i u slučaju raskida Ugovora, i to u punom iznosu jamstva,
  • u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema Ugovaratelju i sl.

Jamstvo će nakon urednog izvršenja ugovora biti vraćeno.

DODATNA UPUTA

Prihvatljiva je dostava nepotvrđene ali ispunjene bjanko zadužnice, u kojoj su naznačeni opći podatci ponuditelja, s time da se zadužnica dostavlja na način propisan pozivom.

Od odabranog ponuditelja će se tražiti potvrda zadužnice.