TD KOMUNALAC d.o.o.
Stjepana pl. Horvata 38
35000 Slavonski Brod 

U Slavonskom Brodu, 1.4.2019.

 

TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, sukladno čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11 i 64/15) i članka 11. Tržnog reda Gradske tržnice u Slavonskom Brodu, dana 1.4.2019. objavljuje slijedeći:

  

NATJEČAJ

ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

 

 1. PREDMET ZAKUPA

 

Društvo daje u zakup slijedeće poslovne prostore:

 

1.1. Lokal na "Slavoniji I" - bivša cvjećarnica, zgrada br.4, kč.br. 2496/1, etažiran

Površina = 32,00 m2

Početna mjesečna cijena najma: 58,00 kn/m2 + PDV.

                Namjena: bez posebno specificirane namjene.

1.2. Lokal na gradskoj tržnici, bivša mesnica, pekara, u prizemlju zgrade tržnice, ispod stepeništa za zatvorenu tržnicu, kč.br. 3251/4

                Površina  = 42,00 m2

                Početna mjesečna cijena najma: 58,00 kn/m2 + PDV.

                Namjena: prodaja prehrambenih proizvoda.

1.3. Lokal na gradskoj tržnici, "Tržnica sjever"  , Stjepana pl. Horvata 35/4, kč.br.3251/34

                Površina = 24,00 m2

                Početna mjesečna cijena najma: 63,00 kn/m2 + PDV.

                Namjena: prodaja neprehrambenih proizvoda

1.4. Lokal na gradskoj tržnici, "Tržnica sjever" ,  Stjepana pl. Horvata 35/5, kč.br.3251/34

                Površina = 24,00 m2

                Početna cijena najma: 63,00 kn/m2 + PDV

                Prodaja neprehrambenih proizvoda.

Ugovor o zakupu se skapa na rok od godinu dana, od 1.5.2019. do 1.5.2020.

Pitanja vezano uz stanje lokala, te razgledanje lokala, se mogu uputiti rukovoditelju RJ Tržnica gosp. Davorinu Crnojević, telefonskim putem na broj 099 802 0571.

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDA

 

Ponuditelji ponude dostavljaju u zatvorenoj omotnici u naznakom „ne otvaraj“ i „za natječaj za poslovni prostor“, s naznakom na koji se poslovni prostor ponuda odnosi (na kuverti se naznačuje redni broj poslovnog prostora za koji se dostavlja ponuda, od 1.1. do 1.4.). Ukoliko jedan ponuditelj dostavlja ponude za više poslovnih prostora ponude može dostaviti u jednoj kuverti, a tražene priloge dostavlja u samo jednom primjerku.

Ponude se dostavljaju na adresu TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, Stjepana pl. Horvata 38, ili osobno na urudžbeni zapisnik.

Ponuditelj je uz ponudu dužan dostaviti:

 1. Preslik Rješenja Trgovačkog suda, obrtnice ili drugog valjanog dokumenta kojim dokazuje da je aktivan poslovni subjekt registriran za obavljanje poslova sukladno određenoj ili predloženoj/ponuđenoj namjeni zakupa;
 2. Potvrdu o podmirenim obvezama prema TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod;
 3. Potvrdu da s TD Komunalac o.o. nije u sudskom, upravnom ili bilo kakvom drugom aktivnom sporu,
 4. Jednu bjanko zadužnicu na iznos do 5.000 kn, potvrđenu od strane javnog bilježnika, kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

Potvrde iz točke 2. i 3. natječaja mogu se zatražiti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ponuda se dostavlja uvezana i osigurana jamstvenikom, zajedno s svim zatraženim prilozima, na način da se onemogući vađenje ili umetanje stranica ponude. Prilog iz točke 4 se ne buši već se umeće u posebnom fasciklu, koji se numerira na prednjoj strani fascikla. Stranice ponude se moraju numerirati. Ponuda uz koju ne budu priloženi svi traženi prilozi, koja se nudi za drugu namjenu od predviđene, odnosno koja nije dostavljena i uvezana na propisan način, će se ocijeniti neprihvatljivom i odbiti.

TD Komunalac d.o.o. će odbiti ponudu ponuditelja koji je u blokadi, na temelju izvršene provjere kod FINA-e.

TD Komunalac d.o.o. zadržava pravo naplate iznosa od 5.000,00 kn po jamstvu za ozbiljnost ponude ponuditelja u slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude nakon isteka roka za dostavu ponuda, ili da odbije sklopiti ugovor o zakupu na temelju konačne odluke o odabiru. Jamstvo za ozbiljnost ponude će biti vraćeno ponuditeljima nakon donošenja odluke o odabiru.

Natječaj je otvoren do 15.4.2019. u 12:00 sati, s istekom kojeg roka ponude moraju pristići zakupodavcu. Ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene. Pristigle ponude će biti javno otvorene 15.4.2019. s početkom u 12:00 sati, u sjedištu TD Komunalac d.o.o. Javnom otvaranju prisustvuju ovlašteni predstavnici TD Komunalac d.o.o., a mogu mu prisustvovati i ovlašteni predstavnici ponuditelja, uz identifikaciju osobnom iskaznicom.

 

 1. PONUDA, KRITERIJ ODABIRA I UGOVARANJE.

 

Ponuditelj daje ponudu na način da naznačuje minimalno:

 • svoju tvrtku, naziv obrta ili poslovnog subjekta,
 • adresu,
 • OIB,
 • IBAN,
 • namjeravanu namjenu korištenja zakupljenog prostora,
 • ponuđenu mjesečnu cijenu zakupa (cijena zakupa se nudi na način da se naznačuje ponuđena jedinična mjesečna cijena po m2, odnosno ukupna ponuđena mjesečna cijena u obliku umnoška ponuđene cijene zakupa po m2 i površine poslovnog prostora).

Kriterij odabira ponude je prihvatljiva, ekonomski najpovoljnija ponuda (ponuda s najvišom ponuđenom mjesečnom cijenom zakupa).

Ponude s ponuđenom cijenom ispod početne cijene zakupa se neće razmatrati.

TD Komunalac d.o.o. će najkasnije u roku od 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda donijeti Odluku o odabiru ponuditelja, kojom odabire najpovoljnijeg ponuditelja po kriteriju odabira ponude s kojim se ponuditeljem sklapa Ugovor o zakupu poslovnog prostora. Odabrani ponuditelj je prilikom sklapanja ugovora dužan predati jednu potvrđenu bjanko zadužnicu na iznos do 10.000 kn, kao sredstvo osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine.

 1. OSTALE ODREDBE

 

 • Poslovni prostor daje se u zakup isključivo po kriteriju viđeno-zakupljeno i bez sudjelovanja zakupodavca u uređenju i/ili adaptaciji prostora.
 • Poslovni prostor se ne može dati u podzakup.
 • TD Komunalac d.o.o. zadržava pravo poništenja ovog natječaja, odnosno ne izbora najpovoljnije ponude, bez bilo kakve obveze prema podnositeljima ponude.
 • U slučaju da se ponuditelj (napomena: isključivo obrtnička ili samostalna profesionalna djelatnost) poziva na pravo iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) isti je dužan najkasnije prilikom javnog otvaranja ponuda dati izjavu o prihvaćanju najviše ponude. TD Komunalac d.o.o. će u slučaju poziva na ovo pravo od ponuditelja koji se na pravo pozove zatražiti dostavu dokumentacije koja dokazuje osnovanost zahtjeva ponuditelja.
 • U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora natječaj se poništava.
 • Na sve odnose koji nisu posebno propisani ovim Natječajem izravno se primjenjuju odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakona o obveznim odnosima i drugi primjenjivi propisi.

                                                                                                                    TD KOMUNALAC d.o.o.

                                                                                                                         SLAVONSKI BROD