TD KOMUNALAC d.o.o.
Stjepana pl. Horvata 38
35000 Slavonski Brod

U Slavonskom Brodu, 3.12.2021.

 

TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod dana 3.12.2021. objavljuje slijedeći:

NATJEČAJ
ZA ZAKUP POSLOVNO PRODAJNOG KIOSKA

1. PREDMET ZAKUPA

Društvo daje u zakup poslovno prodajni kiosk smješten na nekretnini kč.br. 6705/1 k.o. Slavonski Brod, Gradsko groblje (prvi kiosk desno od ulaza u Novo groblje)

Površina = 8,00 m2
Početna mjesečna cijena najma: 54,00 kn/m2 + PDV.
Namjena: prodaja cvijeća, aranžmana, lampiona i slične robe.

Ugovor o zakupu se skapa na rok od dvije godine, od 1.1.2022. do 1.1.2024.
Pitanja vezano uz stanje i/ili razgledanje kioska se mogu uputiti v.d. rukovoditelju RJ Gradsko groblje gosp. Krešimiru Tomac,
telefonskim putem na broj 099 230 2833, ponedjeljak do petak unutar radnog vremena od 07:00 do 15:00 sati


2. NAČIN DOSTAVE PONUDA

Ponuditelji ponude dostavljaju u zatvorenoj omotnici u naznakom „ne otvaraj“ i „za natječaj za zakup poslovno prodajnog
kioska“. Ponude se dostavljaju na adresu TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, Stjepana pl. Horvata 38, ili osobno na urudžbeni
zapisnik.

Ponuditelj je uz ponudu dužan dostaviti:

 1. Preslik Rješenja Trgovačkog suda, obrtnice ili drugog valjanog dokumenta kojim dokazuje da je aktivan poslovni ili odgovarajući subjekt registriran za obavljanje poslova sukladno određenoj ili predloženoj/ponuđenoj namjeni zakupa;
 2. Potvrdu o podmirenim obvezama prema TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod;
 3. Potvrdu da s TD Komunalac d.o.o. nije u sudskom, upravnom ili bilo kakvom drugom aktivnom sporu,
 4. Jednu bjanko zadužnicu na iznos do 5.000 kn, potvrđenu od strane javnog bilježnika, kao jamstvo za ozbiljnost ponude.


Potvrde iz točke 2. i 3. natječaja mogu se zatražiti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ponuda se dostavlja uvezana i osigurana jamstvenikom, zajedno s svim zatraženim prilozima, na način da se onemogući vađenje ili umetanje stranica ponude. Prilog iz točke 4 se ne buši već se umeće u posebnom fasciklu, koji se numerira na prednjoj strani fascikla. Stranice ponude se moraju numerirati. Ponuda uz koju ne budu priloženi svi traženi prilozi, koja se nudi za drugu namjenu od predviđene, odnosno koja nije dostavljena i uvezana na propisan način, će se ocijeniti neprihvatljivom i odbiti.

TD Komunalac d.o.o. će odbiti ponudu ponuditelja koji je u blokadi, na temelju izvršene provjere kod FINA-e.
TD Komunalac d.o.o. zadržava pravo naplate iznosa od 5.000,00 kn po jamstvu za ozbiljnost ponude ponuditelja u slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude nakon isteka roka za dostavu ponuda, ili da odbije sklopiti ugovor o zakupu na temelju konačne odluke o odabiru.Natječaj je otvoren do 15.12.2021. u 12:00 sati, s istekom kojeg roka ponude moraju pristići zakupodavcu. Ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene. Pristigle ponude će biti javno otvorene 15.12.2021. s početkom u 12:00 sati, u sjedištu TD Komunalac d.o.o. Javnom otvaranju prisustvuju ovlašteni predstavnici TD Komunalac d.o.o. i predstavnici ponuditelja koji su dali pravodobnu ponudu. Uvažavajući mjere sprječavanja širenja virusa COVID 19 predstavnici ponuditelja će moći prisustvovati javnom otvaranju ponuda putem aplikacije ZOOM, s time da se link za sudjelovanje mora zatražiti najkasnije do 15.12.2021. u 10:00 sati, na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


3. PONUDA, KRITERIJ ODABIRA I UGOVARANJE.

Ponuditelj daje ponudu na način da naznačuje minimalno:

 • svoju tvrtku, naziv obrta ili poslovnog subjekta,
 • adresu,
 • OIB,
 • IBAN,
 • namjeravanu namjenu korištenja zakupljenog prostora,
 • ponuđenu mjesečnu cijenu zakupa (cijena zakupa se nudi na način da se naznačuje ponuđena jedinična mjesečna cijena po m2, odnosno ukupna ponuđena mjesečna cijena u obliku umnoška ponuđene cijene zakupa po m2 i površine kioska).

Kriterij odabira ponude je prihvatljiva, ekonomski najpovoljnija ponuda (ponuda s najvišom ponuđenom mjesečnom cijenom zakupa).
Ponude s ponuđenom cijenom ispod početne cijene zakupa se neće razmatrati.

TD Komunalac d.o.o. će najkasnije u roku od 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda donijeti Odluku o odabiru ponuditelja, kojom odabire najpovoljnijeg ponuditelja po kriteriju odabira ponude s kojim se ponuditeljem sklapa Ugovor o zakupu kioska. Odabrani ponuditelj je suglasan da će zadužnica koju je dao kao jamstvo za ozbiljnost ponude biti zadržana od strane zakupodavca, kao jamstvo za osiguranje plaćanja ugovorene zakupnine.
Ponuditeljima čija ponuda ne bude odabrana jamstvo za ozbiljnost ponude će biti vraćeno odmah po donošenju Odluke o odabiru.


4. OSTALE ODREDBE

 • Poslovni kiosk daje se u zakup isključivo po kriteriju viđeno-zakupljeno i bez sudjelovanja zakupodavca u uređenju i/ili adaptaciji kioska. Postojeći inventar (police) se daju u zakup zajedno s kioskom.
 • Poslovni prostor se ne može dati u podzakup.
 • TD Komunalac d.o.o. zadržava pravo poništenja ovog natječaja, odnosno ne izbora najpovoljnije ponude, bez bilo kakve obveze prema podnositeljima ponude.
  U slučaju da se ponuditelj (napomena: isključivo obrtnička ili samostalna profesionalna djelatnost) poziva na pravo iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) isti je dužan najkasnije prilikom javnog otvaranja ponuda dati izjavu o prihvaćanju najviše ponude. TD Komunalac d.o.o. će u slučaju poziva na ovo pravo od ponuditelja koji se na pravo pozove zatražiti dostavu dokumentacije koja dokazuje osnovanost zahtjeva ponuditelja.
 • U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora natječaj se poništava.

 

TD KOMUNALAC d.o.o.
SLAVONSKI BROD