TD Komunalac d.o.o. skreće pažnju poštovanim korisnicima usluga prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada koji su u prošlosti trajno ili privremeno odjavili uslugu korištenja miješanog komunalnog otpada da:

  • se sukladno čl. 71. Zakona o gospodarenju otpadom kao nekretnina koja se trajno ne koristi smatra isključivo nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva. Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, a dokazuje se temeljem podatak očitanja mjernih mjesta za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode,
  • Je korisnik usluge odvoza miješanog komunalnog otpada sukladno čl. 8. st. 3. t. 5. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Slavonskog Broda dužan davatelju usluge (TD Komunalac d.o.o.) platiti iznos cijene javne usluge za obračunskom mjesto i obračunsko razdoblje sukladno cjeniku Davatelja usluge, osim za obračunskom mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi.


TD Komunalac d.o.o. slijedom navedenoga ovim javnim pozivom poziva sve korisnike usluga koji su prethodno trajno ili privremeno odjavili uslugu prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada da su u roku od daljnih 15 dana dužni dostaviti dokaze da se nekretnina za koju je odjava izvršena ne koristi u razdoblju od najmanje 12 mjeseci, u vidu podataka o očitanju mjernih mjesta struje i pitke vode iz kojih će biti vidljivo da u posljednjih 12 mjeseci potrošnje nije bilo ili je bila neznatna.


Privremena odjava u budućnosti, sukladno gore navedenome, neće biti moguća.
 

Svi korisnici koji ne dostave tražene dokumente u ostavljenom roku će s istekom roka za dostavu podataka biti ponovno evidentirani kao korisnici usluge prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada“