U Slavonskom Brodu, 4.1.2019.

 

TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, sukladno čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11 i 64/15) i članka 11. Tržnog reda Gradske tržnice u Slavonskom Brodu, dana 4.1.2019. objavljuje slijedeći: 

 

NATJEČAJ

ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 

 

  1. PREDMET ZAKUPA

 

Društvo daje u zakup slijedeće poslovne prostore:

 

1.1. Lokal na "Slavoniji I" - bivša cvjećarnica, zgrada br.4, kč.br. 2496/1, etažiran

    Površina = 32,00 m2

    Početna mjesečna cijena najma: 58,00 kn/m2 + PDV.

    Namjena: bez posebno specificirane namjene.

1.2. Lokal na gradskoj tržnici, bivša mesnica, pekara, u prizemlju zgrade tržnice, ispod stepeništa za zatvorenu tržnicu, kč.br. 3251/4

    Površina  = 42,00 m2

    Početna mjesečna cijena najma: 58,00 kn/m2 + PDV.

    Namjena: prodaja prehrambenih proizvoda.

1.3. Lokal na gradskoj tržnici, "Tržnica sjever"  , Stjepana pl. Horvata 35/4, kč.br.3251/34

    Površina = 24,00 m2

    Početna mjesečna cijena najma: 63,00 kn/m2 + PDV.

    Namjena: prodaja neprehrambenih proizvoda

1.4. Lokal na gradskoj tržnici, "Tržnica sjever" ,  Stjepana pl. Horvata 35/5, kč.br.3251/34

    Površina = 24,00 m2

    Početna cijena najma: 63,00 kn/m2 + PDV

    Prodaja neprehrambenih proizvoda.

 

  • Ugovor o zakupu se skapa na rok od godinu dana, od 1.2.2019. do 1.2.2020. Nakon isteka vremena na koji se ugovor o zakupu sklapa isti se može obnoviti pod identičnim uvjetima, sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11 i 64/15)
  • Pitanja vezano uz stanje lokala, te razgledanje lokala, se mogu uputiti rukovoditelju RJ Tržnica gosp. Davorinu Crnojević, telefonskim putem na broj 099 802 0571.
  1. NAČIN DOSTAVE PONUDA

 

Ponuditelji ponude dostavljaju u zatvorenoj omotnici u naznakom „ne otvaraj“ i „za natječaj za poslovni prostor“, s naznakom na koji se poslovni prostor ponuda odnosi (na kuverti se naznačuje redni broj poslovnog prostora za koji se dostavlja ponuda, od 1.1. do 1.4.). Ukoliko jedan ponuditelj dostavlja ponude za više poslovnih prostora ponude može dostaviti u jednoj kuverti, a tražene priloge dostavlja u samo jednom prilogu.

Ponude se dostavljaju na adresu TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, Stjepana pl. Horvata 38, ili osobno na urudžbeni zapisnik.

Ponuditelj je uz ponudu dužan dostaviti:

  1. Preslik Rješenja Trgovačkog suda, obrtnice ili drugog valjanog dokumenta kojim dokazuje da je aktivan poslovni subjekt registriran za obavljanje poslova sukladno određenoj namjeni zakupa;
  2. Potvrdu o podmirenim obvezama prema TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod;
  3. Potvrdu da s TD Komunalac o.o. nije u sudskom, upravnom ili bilo kakvom drugom aktivnom sporu,
  4. Jednu bjanko zadužnicu na iznos do 5.000 kn, potvrđenu od strane javnog bilježnika, kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

Potvrde iz točke 2. i 3. natječaja mogu se zatražiti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ponuda se dostavlja uvezana i osigurana jamstvenikom, zajedno s svim zatraženim prilozima, na način da se onemogući vađenje ili umetanje stranica ponude. Prilog iz točke 4 se ne buši već se umeće u posebnom fasciklu, koji se numerira na prednjoj strani fascikla. Stranice ponude se moraju numerirati. Ponuda uz koju ne budu priloženi svi traženi prilozi, koja se nudi za drugu namjenu od predviđene, odnosno koja nije dostavljena i uvezana na propisan način, će se ocijeniti neprihvatljivom i odbiti.

TD Komunalac d.o.o. će odbiti ponudu ponuditelja koji je u blokadi, na temelju izvršene provjere kod FINA-e.

TD Komunalac d.o.o. zadržava pravo naplate iznosa od 5.000,00 kn po jamstvu za ozbiljnost ponude ponuditelja u slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude nakon isteka roka za dostavu ponuda, ili da odbije sklopiti ugovor o zakupu na temelju konačne odluke o odabiru. Jamstvo za ozbiljnost ponude će biti vraćeno ponuditeljima nakon donošenja odluke o odabiru.

Natječaj je otvoren do 21.1.2019. u 12:00 sati, s istekom kojeg roka ponude moraju pristići zakupodavcu. Ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene. Pristigle ponude će biti javno otvorene 21.1.2019. s početkom u 12:00 sati, u sjedištu TD Komunalac d.o.o. Javnom otvaranju prisustvuju ovlašteni predstavnici TD Komunalac d.o.o., a mogu mu prisustvovati i ovlašteni predstavnici ponuditelja, uz identifikaciju osobnom iskaznicom.