TD KOMUNALAC d.o.o.
Stjepana pl. Horvata 38
35000 Slavonski Brod

U Slavonskom Brodu, 7.2.2019.

 

TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod dana 2.11.2018., sukladno Odluci društva klasa: 12344, ur. broj: 29096 od 6.11.2018., objavljuje slijedeći:

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU POKRETNINA

 

PREDMET PRODAJE:
Predmet prodaje su pokretnine:

  1. Rashladna vitrina DGD Italija, širina 3 m, proizvodnja 1999., model EUROPA 300, tvornički broj 07237807, početna cijena 2.000,00 kn (PDV uključen),
  2. Digitalna vaga s pisačem DIGITEHNICA JAPAN, proizvodnja 1994., tip SM-15 B, tv. broj: 60568, početna cijena 250,00 kn (PDV uključen),
  3. Rashladna komora s dvoja vrata LHT, bez dostupnih tehničkih podataka, početna cijena 800,00 kn (PDV uključen).

NAČIN DOSTAVE PONUDA:
Ponuditelji ponude dostavljaju u zatvorenoj omotnici u naznakom „ne otvaraj“ i „za natječaj za prodaju pokretnina“, na adresu TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, Stjepana pl. Horvata 38.
Ponuda se dostavlja pisanim putem s naznakom osnovnih podataka ponuditelja (ime i prezime, tvrtku, naziv obrta ili poslovnog subjekta,, adresa, OIB i IBAN), naznakom oznake pokretnine na koju se ponuda odnosi (A, B i C), te ponuđenu cijenu u kunama (ponude u kojima se nudi cijena manja od početne cijene neće biti razmatrane). Ponuditelj, ako daje ponudu za sve ili više pokretnina, ponudu može dati na jednom listu.

Natječaj je otvoren do 22.02.2019. u 12:00 sati, s istekom kojeg roka ponude moraju pristići prodatavelju. Ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene. Pristigle ponude će biti javno otvorene 22.02.2019. u 12:00 s početkom u 12:00 sati, u sjedištu TD Komunalac d.o.o. Javnom otvaranju prisustvuju ovlašteni predstavnici TD Komunalac d.o.o., a mogu mu prisustvovati i ovlašteni predstavnici ponuditelja, uz identifikaciju osobnom iskaznicom.

KRITERIJ ODABIRA I UGOVARANJE.
Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ponuda s najvišom ponuđenom mjesečnom cijenom). TD Komunalac d.o.o. će najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda donijeti Odluku o odabiru ponuditelja, kojom odabire najpovoljnijeg ponuditelja po kriteriju odabira ponude, s kojim se ponuditeljem sklapa Ugovor o kupoprodaji.

OSTALE ODREDBE
Pokretnine su kupuju po kriteriju viđeno-kupljeno, bez prava kupca na naknade prigovore.
Na sve odnose koji nisu posebno propisani ovim Natječajem izravno se primjenjuju odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakona o obveznim odnosima i drugi primjenjivi propisi.
Pokretnine se mogu razgledati uz prethodni poziv rukovoditelju RJ Tržnica Davorinu Crnojević na telefon broj: 099 802 0571.

 

TD KOMUNALAC d.o.o.
SLAVONSKI BROD