Cilj komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o Slavonski Brod je ostvarenje zadovoljstva korisnika naših usluga. Želimo biti prepoznati kao komunalno poduzeće koje predanim radom svojih zaposlenika nastoji zadovoljiti potrebe građana i drugih zainteresiranih strana.

Uprava je svjesna da se postavljeni cilj može postići samo ako se tvrtkom upravlja na sustavan način, pa se iz tih razloga odlučila na uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO
9001 : 2000.

Odnos prema korisniku usluga gradimo na međusobnom povjerenju i rješavanju eventualnih nesuglasica na obostrano zadovoljstvo, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima i drugim normama vezanim za poslovanje tvrtke.
Kroz suradnju i partnerski odnos prema dobavljačima postižemo visoku razinu kvalitete naših usluga. Motiviranju i obrazovanju zaposlenika poklanjamo posebnu pozornost, jer samo kompetentni zaposlenici mogu dati puni angažman na poboljšanju kvalitete naših usluga, te uspjehu i efikasnosti KOMUNALCA d.o.o.

Kroz primjenu politike kvalitete uprava osigurava stalno poboljšanje djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom.
Realizacija politike kvalitete je stalna obveza svih zaposlenika.