TD Komunalac d.o.o. apelira poštovanim korisnicima javne usluge da se plastični reciklabilni otpad sakuplja na slijedeći način:

    • Plastični otpad se sakuplja u vrećama namijenjenim za ovu vrstu otpada (prozirne vreće sa žutim logom Komunalc-a).
    • Napunjene vreće sa plastičnim otpadom trebaju se skladištiti u žutom spremniku (namijenjenom samo za plastični otpad) do odvoza istih od strane pružatelja javne usluge.
    • Sadržaj žutih spremnika odvoziti će se prema ustaljenom rasporedu odvoza korisnog otpada (raspored objavljen na www.komunalac-sb.hr ).
    • Prilikom pražnjenja žutih spremnika, pružatelj usluge će iskorištene vreće za plastični otpad nadomjestiti novima.
    • Ukoliko se pojedinom kućanstvu ukaže potreba za dodatnim vrećama za plastični otpad, iste se mogu besplatno preuzeti na adresama Stanka Vraza 37 (R.J. Higijena),  S. pl. Horvata 38 (Uprava društva), te u jednom od tri reciklažna dvorišta.