TD KOMUNALAC d.o.o.

STJEPANA pl. HORVATA 38

35000 SLAVONSKI BROD

 

- UPRAVA DRUŠTVA –


U Slavonskom Brodu,
14.9.2022.

Uprava TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod dana 14.9.2022. raspisuje slijedeći:

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje jednog radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 dana, za radno mjesto:

REFRERENT – BLAGAJNIK NA RJ GRADSKO GROBLJE

Kandidati moraju ispunjavati minimalno slijedeće uvjete:

 • SSS, rad na PC-u.
 • Kandidat mora imati najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva.

Kratki opis poslova:

 • vodi i kompjuterski obrađuje svu dokumentaciju groblja, naplaćuje sahrane, pristojbe za izvođenje građevinskih radova na groblju, naplaćuje naknadu za dodjelu grobnih mjesta na korištenje i vrši prodaju grobnica i ostalih grobnih elemenata;
 • vodi brigu o naplati izvršenih usluga i izdavanju računa;
 • vrši dodjelu grobnih mjesta i vodi svu potrebnu dokumentaciju oko grobnih mjesta;
 • obavlja sve administrativne poslove vezane za poslove na groblju (primanje zahtjeva i dodjela termina za sahrane i ekshumacije);
 • pri obavljanju poslova, prema korisnicima usluga odnosi se pristojno i s dužnim pijetetom;
 • prema potrebi obavlja i druge administrativne poslove na razini Društva;
 • pravovremeno upoznaje pretpostavljenog s poteškoćama u obavljanju poslova radnog mjesta te iznosi prijedloge za uklanjanje istih;

Uz Prijavu za posao potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • Uvjerenje, odnosno presliku diplome o stečenoj radnoj spremi,
 • Dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis o radnom iskustvu ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Natječaj je otvoren do 23.09.2021. u 12:00 sati, do kojeg roka prijave za natječaj moraju prispjeti društvu, bez obzira na način slanja. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.

Rizik za eventualno kašnjenje prijave pada na prijavitelja.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijave za natječaj je potrebno dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu:

TD KOMUNALAC d.o.o.

STJEPANA pl. HORVATA 38

35000 SLAVONSKI BROD

S napomenom „Natječaj za zapošljavanje za radno mjesto „Referent – blagajnik“

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je dostaviti sve dokaze  iz članka 103. citiranog Zakona. Kandidati koji koriste pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji popis dokaza iz čl. 103. Zakona mogu naći na stranicama nadležnog ministarstva, link

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

PROVEDBA POSTUPKA ZAPOŠLJAVANJA:

Kandidati koji zadovolje formalne uvjete natječaja pristupaju postupku odabira kandidata.

Provesti će se pisano testiranje kandidata, s tim da će se testiranje provesti iz slijedećih područja:

Poziv na pisano testiranje se kandidatima dostavlja na mail koji su obvezni navesti u prijavi, a od dana dostave poziva do dana održavanja pisanog testiranja mora proteći minimalno tri radna dana. Pozivom će se odrediti mjesto i vrijeme održavanja testiranja.

Postupak pisanog testiranja provodi Povjerenstvo, a kandidatima se dodjeljuje broj bodova prema danim točnim odgovorima po načelu jedan točan odgovor – jedan bod. Ukoliko više kandidata ostvari jednak maksimalni broj bodova na pisanom testiranu biti će provedeni dodatni razgovor s ovim kandidatima.

Podnošenjem Prijave za posao kandidati ističu suglasnost s odredbama ovog Javnog natječaja.

                                                                                                                                              TD KOMUNALAC d.o.o.