TD KOMUNALAC d.o.o.
STJEPANA pl. HORVATA 38
35000 SLAVONSKI BROD


- UPRAVA DRUŠTVA –


U Slavonskom Brodu, 1.2.2024.

 

Uprava TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, primjenom Pravilnika o provedbi postupaka javnog natječaja za zapošljavanje u TD Komunalac d.o.o., dana 1.2.2024. raspisuje slijedeći:

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA ZAPOŠLJAVANJE

 


Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje jednog radnika na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla, za radno mjesto:


SAMOSTALNI REFERENT UNUTARNJE REVIZIJE I SUSTAVA ZA KVALITETU


Kratki opis poslova:

 • Prati unutarnje i vanjske procese društva u cilju sprječavanja nezakonitog ili prijevarnog ponašanja;
 • Osmišljava i upravi društva predlaže provođenje strategija za upravljanje rizicima, posebno u smjeru poticanja ponašanja sukladno općim aktima društva i sukladno hodogramima ponašanja utvrđenim u postupcima certificiranja poslovnih procesa društva;
 • Sudjeluje u donošenju planova i općih akata, posebno vezano uz planiranje poslovanja i financijska raspolaganja društva (Plan poslovanja, Plan nabave);
 • Ovlašten je putem rukovoditelja RJ Zajedničke službe od svih službi zatražiti dostavu sve potrebne dokumentacije radi vršenja poslova kontrole odvijanja poslovnih procesa;
 • Nadležnom radniku bez odgode prijavljuje sve uočene ili potencijalne nepravilnosti;
 • Obavlja poslove službene osobe zadužene za kontrolu raspolaganja osobnim podatcima radnika i korisnika usluga društva;
 • Obavlja sve poslove vezano uz postupke certificiranja, recertificiranja i kontrolnih audita, te priprema potrebnu dokumentaciju;
 • Obavlja poslove predstavnika uprave za kvalitetu;


MINIMALNI UVJETI ZAPOŠLJAVANJA:

 • Minimalno prvostupnik (VŠS), pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke;
 • Radno iskustvo 3 godine

Na natječaj se mogu javiti i osobe čija je stručna sprema viša od minimalno propisane, ali takav kandidat prijavom na natječaj pristaje na raspored na radno mjesto više stručne spreme.


DOKUMENTACIJA KOJU SU KANIDIDATI DUŽNI PRILOŽITI:

 Kandidati su, uz prijavu na oglas obvezni priložiti: 

 • životopis, obvezno s naznakom mail adrese;
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice);
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu / e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana ).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze  iz članka 103. citiranog Zakona.


PROVEDBA POSTUPKA ZAPOŠLJAVANJA:

Prijave na oglas se dostavljaju pisanim putem na adresu TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, Stjepana pl. Horvata 38, ili se osobno predaju na urudžbeni zapisnik društva.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se sva daljnja komunikacija između poslodavca i kandidata nakon podnošenja prijave za posao obavlja putem maila.

Natječaj je otvoren do 10.2.2024. u 10:00 sati, do kojeg roka prijave za natječaj moraju prispjeti društvu, bez obzira na način slanja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

Postupak odabira kandidata se provodi pisanom provjerom znanja te intervjuom kojem mogu pristupiti svi kandidati koji na pisanoj provjeri znanja ostvare više od 50% bodova.

Poziv na pisanu provjeru znanja se kandidatima dostavlja na mail koji su obvezni navesti u prijavi.

Izvori za pisanu provjeru znanja kandidata:

 • Zakon o reviziji,
 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru,
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.

O rezultatima oglasa kandidati biti će obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

TD Komunalac d.o.o. može poništiti ovaj natječaj bez daljnjih obrazloženja.